สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ณ ห้องประชุม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 และประชุมผ่านระบบ VDO CONFERENCE โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

  1. กรอบการการจัดทำตัวชี้วัด รอบที่ 2/2565
  2. การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ Full Moon
  3. ติดตามข้อสั่งการของผู้บริหารกรมเจ้าท่า

3.1 การออกประกาศชาวเรือ

3.2 การประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและค่าธรรมเนียมการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ

  1. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบกรมเจ้าท่าประจำปี พ.ศ.2565
  2. สำนังานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค สาขา ละ 5 นาที

วันที่:01 มิถุนายน 2565

เข้าชม:

Post View : 89

ข้อมูลโดย: adminmarineoffice4

แกลเลอรี่