สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม  2564 เวลา 13.00 น. นายเรวัต โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 และผ่านระบบ Video Conference   โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

  1. การจัดทำตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ รอบที่ 1/2565 (1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)
  2. การเตรียมความพร้อม

-การตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

-มาตรความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกทางน้ำ และมาตรการป้องกัน Covid 19 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

  1. การประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของผู้ครอบครองเรือที่ยังไม่ได้ทำการจดทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรือ และเรือที่ใบอนุญาตใช้เรือ หมดอายุ รวมทั้งประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ ให้มาติดต่อดำเนินการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวก การให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ตามความเหมาะสม
  2. การจัดทำงบประมาณปี2566 /งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง/ขอยานพาหนะรถ เรือตรวจการณ์
  3. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ที่ได้การรับรองให้จัดการสอบและออกประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือ
  4. การทำรายงานปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ.

7.การติดตั้งกล้อง cctv และการเชื่อมต่อกล้องมายัง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา และ

ศปก.จท.

  1. การจัดทำรายงานสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ/การลงข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ /ออกตรวจ สิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยังไม่มีใบอนุญาต/หรือที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์
  2. การตรวจสอบจัดทำรายงานข้อเท็จจริง/การจัดทำร่างหนังสือรายงาน เรื่องร้องเรียน                     10. การอำนวยความสะดวก การให้บริการ ตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน          11. มาตรการความโปร่งใส

วันที่:16 ธันวาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 104

ข้อมูลโดย: adminmarineoffice4

แกลเลอรี่