อำนาจหน้าที่

 1. กลุ่มอำนวยการและแผนงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 2. ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน
 3. ปฏิบัติงานช่วยอำนวยการของสำนักงาน
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการเกี่ยวกับงานต้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 5. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงาน งบประมาณและโครงการของสำนักงานรวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
 6. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับความต้องการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 7. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดทำแผนงานหรือโครงการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อร่องน้ำทางเดินเรือ ตสิ่งหรือชายฝั่ง ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 8. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการด้านความปลอดภัยในการจัดระบบการขนส่งทางน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับกรจัดเก็บ ประมวลข้อมูลของสำนักงานเชื่อมโยงกับกรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 11. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 12. รับผิดชอบงานตรวจการขนส่งทางน้ำ งานตรวจเรือ งานทะเบียนเรือและงานคนประจำเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:15 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 74

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin