สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด(25-06-2564)

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน  2564

นายเรวัต โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ผ่านระบบ Video Conference

การประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณา หารือข้อราชการและเพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4  และ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

1.การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อม คน รถ เรือ ในการปฎิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

2.การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ โดยเฉพาะรถยนต์ของทางราชการที่ใช้ในการปฎิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

3.การติดตามการตรวจสอบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา โดยกำชับให้  ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมเจ้าท่า และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอำนาจหน้าที่

4.การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามเรือล็อกในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสาขา การพิจารณาประเด็นเรือล็อกที่ชำรุดจมใช้งานไม่ได้เพื่อหาแนวทางปลดล็อกและนำเรือไปทำลาย

5.การดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยขอให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา กำชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใสการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต

6.การให้บริการประชาชน โดยให้ทุกสาขาปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนการให้บริการในคู่มือประชาชนที่กำหนดไว้ในระบบ CITIZENINFO จำนวน 69 กระบวนงาน

7.การเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมทางน้ำ เพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศ 120 วัน และตาม โมเดล Samui Sealed Route เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า

8.ติดตามการฉีดวัคซีนโดยขอให้สาขาที่ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนดำเนินการประสานจังหวัด/สาธารณสุขจังหวัด เพื่อเร่งรัดให้ได้รับการจัดสรรวัคซีนโดยเร็ว พร้อมกำชับให้ทุกสาขา ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

9.การพิจารณาคัดเลือกคนต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบกรมเจ้าท่า ประจำปี 2564

วันที่:15 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 70

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่